2011-08-01

something box


Rollei35S Sonnar 40mmf/2.8 HFT, TMAX 400
something box, originally uploaded by Giyu (Velvia).

なにが入ってるんだろう?